Privacy Beleid

Privacybeleid

(bijgewerkt: 24 maart 2024)

1. INLEIDING

Nest Egg Europe B.V. (“NestEgg”) is gericht op het waarborgen van vertrouwelijkheid en respect voor uw privacy. Onze missie is om eenvoudige, eerlijke producten voor het vrijgeven van eigen vermogen aan huiseigenaren aan te bieden, en hen in contact te brengen met investeerders die geïnteresseerd zijn in het kopen van hun overwaarde voor een eerlijke prijs.

Als onderdeel van de transacties die voortvloeien uit onze dienstverlening, zijn wij verplicht informatie over u te verwerken (bijvoorbeeld wanneer uw gegevens worden gebruikt om een ​​eerste offerte of voorstel te ontvangen voor een van onze producten). Over het algemeen stuurt u ons, wanneer u onze Website gebruikt en/of toegang krijgt tot onze diensten, informatie waarvan sommige u waarschijnlijk kunnen identificeren (hierna "Persoonsgegevens" genoemd).

NestEgg doet er alles aan om uw Persoonsgegevens te beschermen en deze te gebruiken in overeenstemming met uw wensen. Het doel van deze Privacyverklaring is om u te informeren over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, de situaties waarin wij uw Persoonsgegevens aan derden kunnen doorgeven, en uw rechten en de mogelijkheden die u ter beschikking staan ​​om uw persoonsgegevens te controleren en bescherm je privacy.

Lees deze voorwaarden aandachtig door.

2) GEBRUIKSVOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID

Wanneer u onze Website gebruikt, wordt u geacht dit Privacybeleid en deze Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd. Als u de Website blijft gebruiken, betekent dit dat u alle wijzigingen in dit Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden begrijpt en accepteert, die NestEgg zich het recht voorbehoudt om deze op elk moment te wijzigen.

Wanneer er wijzigingen worden aangebracht, zal NestEgg een nieuwe kopie van dit Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden beschikbaar stellen op onze Website. We zullen ook de datum 'Bijgewerkt' bovenaan deze pagina bijwerken. Eventuele wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht voor nieuwe gebruikers van de Website en/of onze diensten, en zullen dertig (30) dagen na het plaatsen van de kennisgeving van dergelijke wijzigingen op de Website van kracht zijn. NestEgg kan van u verlangen dat u op een bepaalde manier toestemming geeft voor het bijgewerkte Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden voordat verder gebruik van de Website wordt toegestaan. Als u niet akkoord gaat met enige wijziging(en) nadat u kennisgeving van dergelijke wijziging(en) heeft ontvangen, dient u te stoppen met het gebruik van de Websites en/of onze diensten. Anders houdt uw voortgezette gebruik van de Websites en/of onze diensten in dat u dergelijke wijziging(en) aanvaardt. BEKIJK REGELMATIG DE WEBSITE OM DE DAN GELDENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEKIJKEN.

Informatie

NestEgg is er zeker van dat zij via haar website nauwkeurige, betrouwbare en actuele informatie verstrekt. Er kunnen echter fouten of omissies voorkomen. U wordt daarom uitgenodigd om de informatie op de Website met oordeel en kritisch denken te bekijken en, indien nodig, eventuele onnauwkeurige, verouderde of foutieve inhoud te melden via het volgende e-mailadres: info@nestegg.nl. NestEgg is niet verantwoordelijk voor uw gebruik van de informatie op de Website, en voor enige directe of indirecte schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.

Kinderen

De website en diensten van NestEgg zijn niet ontworpen voor of gericht op kinderen jonger dan 16 jaar en NestEgg verzamelt niet bewust Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Als NestEgg ontdekt dat het per ongeluk persoonsgegevens heeft verzameld van iemand jonger dan de leeftijd  van 16 jaar oud, zullen wij stappen ondernemen om de persoonlijke gegevens van die gebruiker uit onze databases te verwijderen en te voorkomen dat de gebruiker onze diensten gebruikt. Als u jonger bent dan 16 jaar, registreer dan geen account en stuur geen persoonlijke gegevens over uzelf naar ons, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Als u denkt dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@nestegg.nl.

Hyperlinks

Onze website kan inhoud of links bevatten naar andere platforms die geen eigendom zijn van of onder onze controle staan. Wij hebben geen controle over, controleren niet en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van, of de inhoud die wordt weergegeven op, dergelijke andere platforms. Wanneer u op een dergelijke link klikt, verlaat u onze Website en gaat u naar een ander platform. Tijdens dit proces kan een andere entiteit persoonlijke informatie of anonieme informatie van u verzamelen. Lees het privacybeleid van elk nieuw platform dat u bezoekt.

Bovendien kan NestEgg-inhoud (zoals, maar niet beperkt tot, advertenties) worden opgenomen op webpagina's en websites of platforms die niet aan NestEgg zijn gekoppeld en waarover wij geen controle hebben. Deze derde partijen kunnen gegevens verzamelen door het gebruik van hun eigen cookies, pixeltags of andere technologie, onafhankelijk informatie verzamelen of persoonlijke informatie opvragen, en kunnen de mogelijkheid hebben om uw gebruik van hun platforms, websites en diensten te volgen. NestEgg is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van derden.

Toegankelijkheid van onze Website

De toegang tot onze Website is gratis en in principe 24/7 toegankelijk. Vanwege de aard en complexiteit van internet kan NestEgg echter geen absolute toegankelijkheid of beschikbaarheid van de website garanderen en is zij niet verantwoordelijk voor eventuele ontoegankelijkheid daarvan.

Daarnaast behoudt NestEgg zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie, de Website tijdelijk of permanent te sluiten, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) in geval van onderhoudswerkzaamheden of aanpassingen aan de servers. NestEgg is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit deze wijzigingen of uit de tijdelijke onbeschikbaarheid of uit de definitieve sluiting van de gehele of een deel van de Website of de daarmee samenhangende diensten.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot databases, afbeeldingen, afbeeldingen, teksten, video's, foto's, animaties, geluiden, logo's, gifs en iconen, evenals hun opmaak, zijn het exclusieve eigendom van NestEgg (of haar leveranciers of licentiegevers). met uitzondering van merken, logo's of inhoud van derden.

Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, hertransmissie of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen waaruit deze website bestaat, is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NestEgg. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, patenten, handelsmerken en handelsgeheimen, op de Website en de inhoud die via deze website beschikbaar wordt gesteld, zijn eigendom van NestEgg en/of haar leveranciers en licentiegevers. Er wordt geen recht of licentie verleend om deze elementen te gebruiken door implicatie, uitsluiting of anderszins. Noch deze Gebruiksvoorwaarden, noch uw gebruik van de Website verleent u of een derde partij enige rechten, titels of belangen in of op dergelijke intellectuele eigendomsrechten, met uitzondering van de beperkte toegangsrechten die hieronder uitdrukkelijk worden uiteengezet. NestEgg en haar leveranciers en licentiegevers behouden zich alle rechten voor die niet in deze Gebruiksvoorwaarden worden verleend. Er worden geen impliciete licenties verleend onder deze Gebruiksvoorwaarden. U mag geen kennisgevingen over auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken of andere eigendomsrechten verwijderen, wijzigen of onleesbaar maken die zijn opgenomen in of bij de Website.

Met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden verleent NestEgg u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare, beperkte licentie om de Website te gebruiken en er toegang toe te krijgen en om delen van de Website of de daaruit verzamelde informatie te reproduceren, allemaal uitsluitend voor uw persoonlijke of interne doeleinden. zakelijke doeleinden.

Een gebruikersaccount aanmaken

Om bepaalde functies van de Website en/of onze diensten te kunnen gebruiken, moet u zich mogelijk registreren voor een account en de vereiste registratiegegevens verstrekken. NestEgg kan, naar eigen goeddunken, de registratie van een gebruikersaccount niet accepteren en kan uw account op elk moment en om welke reden dan ook opschorten of beëindigen. U stemt ermee in dat noch NestEgg, noch haar dochterondernemingen, leveranciers of licentiegevers aansprakelijk zijn jegens u of enige derde partij voor een weigering van de registratie van uw account, opschorting of beëindiging van uw account of een weigering van enig gebruik van de Website en/of diensten daarop.

De waarheid en nauwkeurigheid van de gegevens die door gebruikers worden verstrekt, is een essentiële vereiste voor het onderhouden van uw account. Het is verboden dat één persoon meer dan één account heeft. Als NestEgg via het gegevensverificatiesysteem dubbele accounts detecteert, worden beide accounts permanent uitgeschakeld. Account registratie moet worden voltooid met nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie, waarbij u ervan uitgaat dat u uw accountgegevens bijwerkt wanneer zich een wijziging voordoet. NestEgg wijst de verantwoordelijkheid af voor de waarheid en nauwkeurigheid van de gegevens die door zijn gebruikers worden ingevoerd. U garandeert en bent in ieder geval verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van uw registratiegegevens. NestEgg behoudt zich het recht voor om alle geldige en mogelijke middelen te gebruiken om zijn gebruikers te identificeren, en om aanvullende gegevens en documenten op te vragen die zij relevant acht om de registratiegegevens te verifiëren.

U stemt ermee in toegang te krijgen tot uw account via e-mail en wachtwoord en stemt ermee in deze informatie niet met derden te delen. U bent volledig verantwoordelijk voor elk gebruik dat van uw account wordt gemaakt. U stemt ermee in om NestEgg onmiddellijk, via veilige middelen, op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account, evenals van elke ongeoorloofde toegang daartoe door derden. U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. De overdracht, verkoop, verhuur of enige andere vorm van account overdracht is onder geen enkele omstandigheid toegestaan. Ook is het niet toegestaan ​​om meer dan één account aan te houden voor dezelfde persoon, of om nieuwe accounts aan te maken voor mensen van wie de oorspronkelijke accounts zijn opgeheven.

Inhoud die u verzendt of verzendt

U erkent en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle tekst, afbeeldingen, foto's, gegevens, informatie of ander materiaal dat door u wordt verstrekt of geüpload naar onze Website of anderszins naar ons wordt verzonden ("Door gebruikers gegenereerde inhoud"), ongeacht of deze openbaar is geplaatst of privé is verzonden. U, en niet NestEgg, bent als enige verantwoordelijk voor alle door gebruikers gegenereerde inhoud die aan uw account is gekoppeld. Voor elk stuk door gebruikers gegenereerde inhoud dat u indient, verklaart en garandeert u dat: (i) u het recht hebt om de door gebruikers gegenereerde inhoud aan ons in te dienen en de licenties te verlenen die vereist zijn voor onze ontvangst en gebruik van dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud; (ii) NestEgg hoeft geen licenties van derden te verkrijgen of royalty's aan derden te betalen om dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud te gebruiken; (iii) de door de gebruiker gegenereerde inhoud de rechten van derden niet schendt, schendt of misbruikt, inclusief eventuele auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten; en (iv) de door gebruikers gegenereerde inhoud voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten.

U erkent en stemt ermee in dat NestEgg toegang heeft tot de door u verstrekte accountgegevens en/of door gebruikers gegenereerde inhoud, deze kan bewaren en openbaar kan maken als NestEgg hiertoe verplicht is op grond van de toepasselijke wetgeving of als wij te goeder trouw van mening zijn dat dergelijke toegang, bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is. om (i) te voldoen aan juridische procedures, (ii) deze Gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen, (iii) te reageren op claims dat door gebruikers gegenereerde inhoud de rechten van derden schendt, (iv) te reageren op uw verzoeken om klantenservice, of (v ) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van NestEgg, onze werknemers, directeuren of functionarissen, partners en agenten, of leden van het publiek beschermen.

U stemt ermee in geen door gebruikers gegenereerde inhoud te uploaden die materiaal is of bevat dat: (i) aanstootgevend, beledigend, lasterlijk, pornografisch of obsceen is, (ii) illegaal is of een illegale daad van welke aard dan ook bevordert, inclusief schendingen van intellectuele eigendomsrechten, privacy- of eigendomsrechten van NestEgg of een derde partij, (iii) persoonlijke gegevens van derden bevat of bedoeld is om dergelijke persoonlijke gegevens op te vragen, (iv) kwaadaardige inhoud bevat, zoals malware, Trojaanse paarden of virussen, of anderszins de goede werking ervan verstoort functioneren van onze Website en/of diensten, of met toegang van een gebruiker daartoe, (v) is bedoeld om iemand lastig te vallen of te pesten, (vi) uw identiteit of uw relatie met een andere gebruiker, persoon of entiteit na te bootsen of verkeerd voor te stellen , of anderszins frauduleus, vals, bedrieglijk of misleidend is (in welk geval NestEgg op elk moment en naar eigen goeddunken uw gebruikersnaam kan terugvorderen), (vii) geautomatiseerde middelen gebruikt om inhoud kunstmatig te promoten, (viii) de overdracht omvat van ongevraagde massamailing (“spam”), junkmail, kettingbrieven of soortgelijke communicatie, (ix) betrekking heeft op commerciële of verkoopactiviteiten zoals reclame, wedstrijden, sweepstakes of piramidespelen, (x) de Website verstoort of verstoort en/ of onze diensten, knoeit met of probeert te bewijzen, scannen of testen op kwetsbaarheden in de Website of de computersystemen of het netwerk van NestEgg, of inbreuk maakt op de beveiligings-, encryptie- of authenticatiemaatregelen van NestEgg, (xi) mensen onder de leeftijd schaadt of uitbuit 18 (of een andere leeftijd zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving), of (xii) in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, in elk geval zoals bepaald door NestEgg.

Geschillen

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Elk geschil of geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of uitvoering van deze voorwaarden valt onder de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken. De referentietaal voor het beslechten van eventuele geschillen is Nederlands.

Persoonlijke gegevens en cookies

Het doel van dit Beleid is om u te informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en het gebruik van cookies tijdens uw navigatie op onze Website (de “Site”).

Via dit privacybeleid willen we dat u de aard begrijpt van de persoonlijke informatie die we verzamelen, hoe we deze gebruiken, met wie we deze delen, hoe we ernaar streven deze te beschermen, hoe u uw rechten kunt uitoefenen en, ten slotte, hoe u contact kunt opnemen met ons.

Het doel van dit document is ook om u alle informatie te verstrekken die vereist is door artikel 32 van de Wet bescherming persoonsgegevens en door artikel 13 van EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van individuen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (“AVG”).

Sectie 1 – Gegevensbeheerder(s)

De persoonlijke gegevens die op de Site worden verzameld, zijn onderworpen aan computer gegevensverwerking door Nest Egg Europe B.V., waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 't Braassemhof 2, 2371BL, Roelofarendsveen, Nederland.

Sectie 2 – Verzameling van persoonsgegevens

Het begrip “persoonlijke gegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

In overeenstemming met het minimalisatie principe zorgt NestEgg ervoor dat het alleen persoonlijke gegevens verzamelt die strikt noodzakelijk zijn voor de verwerking die wordt uitgevoerd om onze Site en alle door u gevraagde diensten te leveren.

Wanneer u op de Site surft of als gevolg van uw handelingen, kan NestEgg, in zijn hoedanigheid van gegevensbeheerder, persoonlijke gegevens over u verzamelen.

Actie 1: Wanneer u op de site surft

De verzamelde persoonlijke gegevens zijn de volgende: browsegegevens zoals IP-adres en communicatiegegevens die beschikbaar worden gesteld door het gebruik van uw computer. Deze gegevens worden verzameld (i) automatisch, (ii) of na het verkrijgen van uw toestemming. Houd er rekening mee dat sommige verzamelde gegevens nodig zijn om u te voorzien van informatie, diensten of om uw verzoek(en) te verwerken.

Bovendien kunnen tijdens uw bezoek statistische gegevens worden verzameld en gebruikt (aantal bekeken pagina's, aantal sitebezoeken, enz.). Voor meer informatie over de gegevens die worden verzameld als onderdeel van het gebruik van cookies, zie het gedeelte ‘Cookies’ hieronder en/of de module voor toestemming voor cookies wanneer u de Site voor het eerst bezoekt.

Actie 2: Wanneer u besluit informatie van ons te ontvangen, zoals nieuwsbrieven en/of commerciële voorstellen/aanbiedingen

Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief of instemt met het ontvangen van voorstellen/aanbiedingen, verstrekt u uw identificatie- en contactgegevens om:

 • Nieuwsbrieven van NestEgg, en/of
 • Commerciële aanbiedingen van NestEgg

Actie 3: Wanneer u besluit contact met ons op te nemen voor uw behoeften op het gebied van de vrijgave van eigen vermogen in onroerend goed

De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen het volgende omvatten:

 • informatie met betrekking tot uw bezittingen (adres van uw eigendom,eigendomsakte of andere kadasterinformatie van het onroerend goed,kenmerken van uw eigendom, bankrekeningen, beleggingen)
 • gegevens met betrekking tot uw verplichtingen (bestaande hypotheken, leningen of andere schulden, belastingsituatie)
 • informatie met betrekking tot uw identiteit en/of de identiteit van uw begunstigden (zoals paspoort of andere identiteitsdocumenten, energierekeningen of andere bewijzen van woonplaats)
 • contactgegevens (postadres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.) die u aan ons verstrekt

Actie 4: Wanneer je besluit contact met ons op te nemen om bij NestEgg te komen werken

Op onze site kunt u mogelijk solliciteren naar vacatures bij NestEgg (als werknemer) of solliciteren om partner te worden voor de diensten van NestEgg.

In dit geval zijn de verzamelde persoonsgegevens als volgt:

 • informatie met betrekking tot de gewenste functie (aard van de functie, data van beschikbaarheid, gewenste locatie, etc.)
 • informatie met betrekking tot uw beroepsopleiding (diploma, beroepservaring, CV, enz.)
 • informatie met betrekking tot uw identiteit en/of contactgegevens.

Actie 5: Wanneer u om een ​​andere reden besluit contact met ons op te nemen

De verzamelde persoonsgegevens zijn als volgt:

 • informatie met betrekking tot uw identiteit (bijvoorbeeld naam)
 • contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)
 • informatie met betrekking tot uw contactverzoek

Sectie 3 – Doeleinden en rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

De doeleinden en rechtsgrondslagen van de gegevensverwerking die via de Site wordt uitgevoerd, zijn als volgt:

 • Actiessome text
  • Doeleinden
  • Legale basis

 • Actie 1: Wanneer u op de site surftsome text
  • Zie “Cookietoestemming”
  • Toestemming of legitiem belang.
 • Actie 2: Wanneer u besluit zich te abonneren op de nieuwsbriefsome text
  • Houd contact met u via maandelijkse e-mailnieuwsbrieven.
  • Gerechtvaardigd belang van NestEgg wanneer u zich registreert via ons aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief, of wanneer u zich anderszins op een andere manier abonneert op onze nieuwsbrief.

 • Actie 3: Wanneer u besluit contact met ons op te nemen voor uw behoeften op het gebied van de vrijgave van eigen vermogen in onroerend goedsome text
  • Houd rekening met uw behoefte aan vrijgave van eigen vermogen uit uw onroerend goed.
  • Uitvoering van door u gevraagde precontractuele maatregelen.

 • Actie 4: Wanneer je besluit contact met ons op te nemen om met NestEgg te gaan werkensome text
  • Houd rekening met uw wens om met NestEgg te werken.
  • Uitvoering van door u gevraagde precontractuele maatregelen en het legitieme belang van NestEgg met betrekking tot het beheer van haar wervingsprocessen.

 • Actie 5: Wanneer u besluit contact met ons op te nemensome text
  • Rekening kunnen houden met uw contactverzoek met NestEgg.
  • Gerechtvaardigd belang van NestEgg om te reageren op commerciële vragen.

Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Reageren op uw verzoeken om rechten uit te oefenen (recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, portabiliteit, enz.).
 • Wettelijke verplichting van NestEgg.
 • Indien van toepassing, in staat zijn om de naleving van onze wettelijke en regelgevende verplichtingen aan te tonen.
 • Wettelijke verplichting van NestEgg.

Sectie 4 – Ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

Ontvanger(s): NestEgg

Uw persoonlijke gegevens zijn bedoeld voor NestEgg om te reageren op de verschillende diensten die door de Site worden aangeboden, voor administratieve en commerciële beheerdoeleinden.

Ontvangers van onderaannemers:

Uw persoonlijke gegevens kunnen, indien van toepassing, worden doorgegeven aan onderaannemingen die NestEgg kan gebruiken als onderdeel van de uitvoering van de diensten die door de Site worden geleverd. NestEgg zorgt voor de naleving van de vereisten voor gegevensbescherming voor al zijn onderaannemers.

Gerechtelijke, publieke of overheidsinstanties:

Waar van toepassing kan NestEgg verplicht zijn uw persoonsgegevens openbaar te maken, namelijk wanneer dit nodig is om:

 • Voldoen aan de wet (of een dagvaarding of gerechtelijk bevel).
 • Voldoen aan wettige verzoeken van publieke en overheidsinstanties.
 • Voorkom een ​​misdrijf of voer een onderzoek uit, bijvoorbeeld bij fraude of identiteitsdiefstal.
 • Bescherm de rechten, eigendommen of veiligheid van NestEgg, NestEgg-gebruikers of werknemers of partners, of derden.

 Gegevensoverdracht buiten de Europese Unie

Als onderdeel van dit beleid informeert NestEgg u dat uw persoonlijke gegevens niet buiten de Europese Unie worden overgedragen.

Afdeling 5 – Benoeming van een functionaris voor gegevensbescherming

NestEgg heeft een functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) aangesteld die verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. De contactgegevens vindt u hieronder. Als u uw rechten wilt uitoefenen, zoals gedefinieerd in het onderstaande artikel 'Rechten van personen', kunt u rechtstreeks contact opnemen met NestEgg per post of e-mail.

Contact per post:

Nest Ei Europa B.V.

Tav: DPO

't Braassemhof 2, 

2371BL, Roelofarendsveen

Nederland

Elektronisch contact:

dpo@nestegg.nl

Sectie 6 – Rechten van individuen

Gegevensbeschermingsrechten

U heeft recht op toegang, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Ook kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben, of bezwaar maken tegen deze verwerking. U heeft het recht om uw instructies met betrekking tot uw persoonsgegevens aan NestEgg door te geven in geval van uw overlijden.

Je rechten kun je uitoefenen bij de functionaris voor gegevensbescherming van NestEgg, wiens contactgegevens hierboven staan ​​vermeld.

Om uw privacy te beschermen en uw veiligheid te garanderen, zullen wij ook redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat wij u toegang verlenen tot uw persoonlijke gegevens, deze corrigeren, wijzigen of verwijderen.

Bij het niet naleven van uw rechten kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Rechten met betrekking tot het ontvangen van e-mailcommunicatie

U kunt zich op ieder moment kosteloos afmelden voor het toezenden van commerciële aanbiedingen en/of u afmelden voor onze nieuwsbrief:

 • Door NestEgg te mailen op dpo@nestegg.nl
 • Door op de afmeldlink te klikken onderaan elke e-mail die NestEgg verzendt (waar van toepassing)

Rechten met betrekking tot cold calling

Wanneer u contact opneemt met NestEgg via een van de formulieren die beschikbaar zijn op de Site, kan NestEgg telefonisch contact met u opnemen om u serviceaanbiedingen te doen.

NestEgg belt u uitsluitend naar aanleiding van uw verzoek om contact of informatie. Als u echter denkt dat NestEgg zonder uw toestemming contact met u opneemt, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via info@nestegg.nl. U moet ook weten dat verschillende landen “niet bellen”-lijsten aanbieden (tegen telefonische acquisitie/ongevraagde oproepen), waarop u zich hier kunt registreren:

Sectie 7 – Gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid

NestEgg implementeert organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die bedoeld zijn om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen. Onze administratieve, organisatorische, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang, ongeoorloofde overdracht, wijziging of vernietiging.

In alle gevallen zal NestEgg beveiligingsmaatregelen nemen die passend zijn voor de aard van de verzamelde gegevens.

De verzamelde gegevens worden vertrouwelijk opgeslagen en beschermd op een hoog beveiligingsniveau. De servers waar deze gegevens worden opgeslagen voldoen aan de huidige beveiligingsnormen. Ze zijn beschermd tegen digitale aanvallen en fysieke aanvallen. De persoonlijke gegevens die NestEgg verzamelt, worden gehost in Europa.

Alle pagina's van de Site waarop u persoonlijke gegevens moet doorgeven, zijn beveiligd met behulp van https.

Artikel 8 – Bewaartermijnen van persoonsgegevens

NestEgg bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is voor de activiteiten waarvoor ze zijn verzameld, en in overeenstemming met de geldende regelgeving.

In het algemeen kunnen, afhankelijk van uw situatie, de volgende bewaartermijnen van toepassing zijn (elk volgend op de datum van ons laatste contact met u):

 • Gegevenscategorieënsome text
  • Houdbaarheid
  • internetgebruikers

 • Identificatie- en contactgegevens gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden (abonnement op nieuwsbrief)some text
  • 3 jaar

 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van cookiessome text
  • Zie “Cookietoestemming”

 • Potentiële klanten van NestEggsome text
  • Gegevens verzameld als onderdeel van uw verzoek om de vrijgave van eigen vermogen uit uw vastgoedactiva te onderzoeken
  • 3 jaar of, als er vervolgens een contractuele relatie tot stand komt (u wordt klant), voor klanten van NestEgg gelden bewaartermijnen zoals gespecificeerd in het definitieve contract.

 • Sollicitanten voor commerciële partners van NestEggsome text
  • Gegevens die worden verzameld en verwerkt voor analyse als u zich aanmeldt om commerciële partner van NestEgg te worden
  • Duur die nodig is voor het rekruteringsbeheer en de behoeften met betrekking tot beroepservaring (3 jaar)

 • Kandidaten voor NestEgg-medewerkerssome text
  • Gegevens die worden verzameld en verwerkt voor wervingsdoeleinden als u solliciteert om medewerker van NestEgg te worden
  • 2 jaar

 • Andere contactverzoekensome text
  • Gegevens verzameld en verwerkt om te reageren op contactverzoeken
  • Duur van de relaties met de uitgever van het verzoek

Bepaalde gegevens kunnen gedurende een extra periode worden bewaard voor het beheer van klachten en/of rechtszaken, maar ook om te voldoen aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen, of om te reageren op verzoeken van bevoegde autoriteiten.

Sectie 9 – Gebruik van cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op een speciale plek op de harde schijf van uw terminal wordt opgeslagen wanneer u met uw browser een onlinedienst raadpleegt. Hiermee kan de uitgever de terminal identificeren waarop de cookie is opgeslagen, tijdens de geldigheids- of registratieperiode van de cookie.

Hoe kunnen cookies op de Site worden gebruikt?

De cookies die op de Site worden gebruikt, worden gebruikt voor de doeleinden die zijn gedefinieerd in onze oplossing voor toestemmingsbeheer (of “CMP”). Ze kunnen NestEgg in staat stellen de inhoud van de Site te personaliseren, functionaliteiten met betrekking tot sociale netwerken aan te bieden en uw verkeer te analyseren.

De Site maakt ook gebruik van “functionele” cookies, die nodig zijn voor de goede werking ervan. Deze cookies worden automatisch geplaatst zodra u op de Site arriveert.

Voor alle andere soorten cookies die niet zijn vrijgesteld van toestemming, kunnen deze alleen worden geplaatst nadat u via ons CMP uw toestemming voor het gebruik ervan heeft verkregen.

Hoe gebruikt u ons CMP?

Tijdens uw eerste bezoek aan de Site lijkt onze oplossing voor toestemmingsbeheer u te informeren over de verschillende gebruikte cookies, hun doel(en), hun leverancier en hun geldigheidsperiode/registratie op uw terminal.

 Deze manager geeft u de mogelijkheid:

 • Om alle cookies te accepteren (“OK!”).
 • Het weigeren van het gebruik van alle cookies, met uitzondering van de cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de site (“Nee, bedankt”)
 • Om te selecteren welke cookies u wilt accepteren (“Ik wil kiezen”)

Nadat uw eerste keuze is gemaakt, vindt u alle informatie over uw toestemming in het cookievenster dat kan worden geopend via het ovaalvormige “hand”-pictogram onderaan elke pagina van de site.

U heeft dan op ieder moment de mogelijkheid om uw keuzes te wijzigen en/of uw toestemming in te trekken.

Specifiek geval van applicaties van derden die in de Site zijn geïntegreerd

Bepaalde applicaties van derden kunnen in de Site zijn geïntegreerd (bijvoorbeeld sociale netwerkapplicaties). Met deze applicaties kunt u inhoud van onze site delen met derden, uw recensie of mening over onze site delen via sociale netwerken, enz.

Het sociale netwerk dat een applicatieknop biedt, zal u waarschijnlijk identificeren met behulp van deze knop, zelfs als u deze niet hebt gebruikt tijdens uw raadpleging van onze Site, als uw account op dit sociale netwerk actief is op uw terminal (open sessie).

We hebben geen controle over het gebruik en de verzameling van gegevens met betrekking tot uw browsen door sociale netwerken.

Wij nodigen u uit om het gegevensbeschermingsbeleid van deze sociale netwerken te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de gebruiksdoeleinden, met name reclame, van de informatie die zij via deze applicatieknoppen kunnen verzamelen.